Projekty

Projekt „Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta i gminy Wschowa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był w imieniu Gminy Wschowa przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

 

Główny cel projektu:

Podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego

 

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych.
  • Wzrost podstawowych umiejętności życiowych.
  • Podniesienie świadomości na temat pełnienia prawidłowych funkcji rodzicielskich poprzez udział w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych.

 

Grupa docelowa projektu:

Projekt z swoim założeniu skierowany był do grupy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, a także otoczenie tych osób.