Podprogram Pomoc Żywnościowa (POPŻ 2014-2020)

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. 
 
W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie  informuje, że osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie we współpracy z Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019. Na terenie gminy Wschowa w ramach programu wsparcia w formie artykułów żywnościowych udzielają dwie parafie:

1. Parafia Świętej Jadwigi Królowej we Wschowie, ul. Zacisze 3;

2. Parafia rzymsko – katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie.