Wsparcie dla seniorów

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

Założenia, choć mają charakter ramowy, to jednocześnie stanowią konkretny zestaw koniecznych działań w obszarze polityki senioralnej w Polsce, który jest kierowany do szerokiego grona odbiorców. Po pierwsze do społeczeństwa, które ze względu na swoje kompetencje i potencjał stanowi kluczowy element w procesie budowania i rozwoju polityki aktywnego i zdrowego starzenia się.

Po drugie do władz publicznych wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów społecznych, których działania pozwolą na odpowiednie zagospodarowanie aktywów wynikających z wydłużania życia. Tak zdefiniowani adresaci działań, w obszarze polityki senioralnej oraz ich ścisła wzajemna współpraca, będą stanowiły o skuteczności realizacji głównego celu polityki senioralnej – poprawy sytuacji osób starszych dla godnego starzenia się w dobrym zdrowiu.

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Poniżej znajdują się aktualne wysokości odpłatności za 1 godzinę opiekuńczą, w zależności od dochodu osoby/rodziny.

TABELA   ODPŁATNOŚCI  ZA USŁUGI  OPIEKUŃCZE  W  OPS we WSCHOWIE

KOSZT 1 GODZINY USŁUG – 19,85 ZŁ/100% od 1 stycznia 2019r.

Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w procentach

 

osoby samotne

osoby samotnie gospodarujące

osoby w rodzinie

powyżej

do 

%

odpłatność za 1 godz.

%

odpłatność za 1 godz.

%

odpłatność za 1 godz.

0

100

0%

701

bezpłatnie

0%

701

bezpłatnie

0%

       528

bezpłatnie

100

150

5%

701,01-1051,50

   0,99

15%

701,01 -1051,50

   2,98

25%

528,01 -792

4,96

150

200

15%

1051,51-1402

   2,98

25%

1051,51-1402

   4,96

35%

792,01-1056                                  

6,95

200

300

25%

1402,01 -2103

   4,96

35%

1402,01 -2103

   6,95

55%

1056,01 -1584

10,92

300

400

35%

2103,01 -2804

   6,95

45%

2103,01 -2804

   8,93

75%

1584,01 -2112

14,89

400

500

45%

2804,01 -3505

   8,93

75%

2804,01 -3505

  14,89

95%

2112,01 -2640

18,86

powyżej 500

 

100%

≥  3505,01

  19,85

100%

≥ 3505,01

  19,85

100%

≥ 2640,01

19,85