Wsparcie dla seniorów

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030

Dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018 r. (Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ, M.P. z 2018 r. poz. 1169).

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań zaplanowanych w dokumencie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja polityki społecznej wobec osób starszych monitorowana będzie w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

Efekty z realizacji założeń zawartych w przedmiotowym dokumencie będą podlegały ocenie w ramach kolejnych edycji „Informacji o sytuacji osób starszych”. Podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań zobowiązane będą do zebrania oraz przedstawienia informacji na temat stanu ich realizacji.

Jedną z kluczowych części dokumentu stanowi zestawienie poszczególnych działań, w którym uwzględniono zarówno podmiot koordynujący wraz z podmiotami współpracującymi przy realizacji poszczególnego poddziałania, planowany termin realizacji oraz sposób monitorowania.

Dokument przewiduje realizację szeregu działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:

 1. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.
 2. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.
 4. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 5. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.
 6. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.
 7. Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). 

Dodatkowo w „Polityce społecznej wobec osób starszych 2030” po raz pierwszy zaprojektowane zostały działania skierowane do niesamodzielnych osób starszych:

 1. Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych.
 2. Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych.
 3. Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym.
 4. System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne.

 

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada gminy w drodze uchwały określa, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Poniżej znajdują się aktualne wysokości odpłatności za 1 godzinę opiekuńczą, w zależności od dochodu osoby/rodziny.

TABELA   ODPŁATNOŚCI  ZA USŁUGI  OPIEKUŃCZE  W  OPS we WSCHOWIE

KOSZT 1 GODZINY USŁUG – 26,40 ZŁ/100% od 1 stycznia 2021r.

 

Miesięczny dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w procentach

 

osoby samotne

osoby samotnie gospodarujące

osoby w rodzinie

powyżej

do

%

odpłatność za 1 godz.

%

odpłatność za 1 godz.

%

odpłatność za 1 godz.

0

100

0%

701

 bezpłatnie

0%

701

bezpłatnie

0%

       528

bezpłatnie

100

150

5%

701,01-1051,50

    1,32

15%

701,01 -1051,50

3,96

25%

528,01 -792

6,60

150

200

15%

1051,51-1402

     3,96

25%

1051,51-1402

6,60

35%

  792,01-1056                                  

9,24

200

300

25%

1402,01 -2103

6,60

35%

1402,01 -2103

9,24

55%

1056,01 -1584

14,52

300

400

35%

2103,01 -2804

9,24

45%

2103,01 -2804

11,88

75%

1584,01 -2112

19,80

400

500

45%

2804,01 -3505

11,88

75%

2804,01 -3505

19,80

95%

2112,01 -2640

25,08

powyżej 500

 

100%

≥ 3505,01

26,40

100%

≥ 3505,01

26,40

100%

≥ 2640,01

26,40