Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENTA RODZINY

 

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku tym nie ma zastosowania procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymiar czasu pracy: pełen etat, zadaniowy czas pracy.

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauka o rodzinie, praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub z rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określonego na podstawie art. 12 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 998) oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kategorii B i samochód osobowy do dyspozycji;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;
 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udzielanie pomocy  w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 6. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dziecioraz realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 11. . Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 15. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 16. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

 

Warunki pracy:

 1. Zadaniowy czas pracy.
 2. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3 i teren miasta i gminy Wschowa.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, życiorys (CV),

- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy z dziećmi,

- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

- oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek wynika w stosunku do niego z tytułu egzekucyjnego lub oświadczenie o braku takiego obowiązku,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, I piętro pokój nr 9, lub pocztą na adres OPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie” oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata w terminie do dnia 25 października 2018r.- do godziny 09:00.

W przypadku składania ofert pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie).

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie po 25 października 2018r. po godz. 09:00 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ops.wschowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3.

Zastrzega się prawo odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Wschowa, dnia 05.10.2018 r.

 

                                                                     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                  we Wschowie

                                                                           Mariola Chruszczewska

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowa, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, reprezentowanego przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – opswschowa@opswschowa.com.pl, tel. 65 5402525

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne