Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Przypominamy, że do 31 marca najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.;
  2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.;
  3.  Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego;
  • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r.;
  • oświadczenie o tym, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 540 88 01