Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Od 1 września (wtorek) do 15 września (wtorek) w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 będzie można złożyć wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Druki wniosków są dostępne w przedsionku Ośrodka oraz na stronie www.opswschowa.com.pl w zakładce Formularze.

Wnioski można będzie złożyć osobiście, w godzinach pracy Ośrodka, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 65 540 25 25, przesłać je drogą pocztową lub zostawić w skrzynce podawczej, znajdującej się w przedsionku Ośrodka.

Wnioski złożone elektronicznie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Uwaga! Skany lub zdjęcia wniosków, przesłane na adres poczty elektronicznej nie spełniają powyższego wymogu.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, którzy zamieszkują na terenie gminy Wschowa, rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (528 zł). Dochód rodziny oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, zdarzenie losowe.