Od 1 sierpnia można składać wnioski w siedzibie Ośrodka

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, jak również wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, świadczenia Dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3 lub listownie - pocztą. Nadal będzie można składać też wnioski drogą elektroniczną (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

W związku z powyższym, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie pełnione będą dodatkowe dyżury przyjęć interesantów:

- w każdy poniedziałek tygodnia w okresie od 05.08.2019r. do 30.09.2019r. Ośrodek czynny będzie do godziny 18.00;

- dodatkowe dyżury pełnione będą także w soboty: 03.08.2019r.; 10.08.2019r.; 17.08.2019r.; 24.08.2019r.; 31.08.2019r.; 07.09.2019r.; 14.09.2019r.; 21.09.2019r.; 28.09.2019r.
– w godzinach od 7.00 do 14.00.

W celu uniknięcia oczekiwania na złożenie wniosku można umówić się na konkretną datę i godzinę złożenia wniosku. Prosimy o kontakt osobisty w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie lub pod numerem telefonu 65 540 25 25. Zapisy przyjmowane będą od dnia 01.07.2019r.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi zasadami, na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. gwarantuje, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. gwarantuje, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga! Należy pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli wypłata świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko ma być z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica - w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie ma wypływu na wypłatę świadczenia.

Ponadto, od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzymać 500+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Obowiązujący od 1 lipca 2019 r. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł na dziecko i jest niezależne od dochodów rodziny.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry start dostępny jest w zakładce Formularze